ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ

 α) Η στρατηγική εμβάθυνσης και διεύρυνσης στην Ε.Ε.

 

Βασική αρχή του ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. αποτελεί η στην Ευρώπη πλειοψηφούσα βασική παραδοχή ότι η εμβάθυνση της ευρωπαικής ενοποίησης προτάσσεται της αλόγιστης διεύρυνσης. Η Ευρώπη πρέπει να έχει όρια και τα όρια  αυτά οφείλουν να προκαθοριστούν με σαφήνεια, συνεκτιμουμένων των πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών παραμέτρων. Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α υποστηρίζει την Ιδέα της μεγίστης δυνατής συνεργασίας και σύζευξης ανεξαρτήτων και ισοτίμων κρατών και όχι μιας ισοπεδωτικής πολιτικής ενοποίησης που δεν θα σέβεται τις εθνικές παραμέτρους και παραδόσεις.

 

 

 

 

β) Ο βαθμός και τα όρια μελλοντικών διευρύνσεων  στην Ε.Ε.

 

Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. υποστηρίζει, σε συνάρτηση με την παραπάνω παράγραφο, την ενθάρρυνση στην συμμετοχή του κοινού ευρωπαικού γίγνεσθαι κάθε ευρωπαικής χώρας που είναι μέρος της κοινής ευρωπαικής πολιτιστικής κληρονομιάς και θέλει να συμπράξει εντός της Ε.Ε. στην οικοδόμηση του κοινού πολιτικού και οικονομικού ευρωπαικού μέλλοντος. Στο κοινό αυτό μέλλον είναι προφανές πως πρέπει να έχουν μελλοντική θέση η Ρωσική Ομοσπονδία, οι βαλκανικές χώρες και όσα ευρωπαικά κράτη δεν είναι ακόμη μέλη της Ε.Ε., εφ’ όσον βεβαίως τηρούνται τα του ευρωπαικού κεκτημένου και έχουν επιτευχθεί συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές επιδόσεις. Ως εκ τούτου, σε χώρες που οικονομικά και πολιτισμικά ανήκουν σε άλλες κουλτούρες και η ένταξή τους πιθανολογείται πως θα απειλήσει οικονομικά, πολιτισμικά και δημογραφικά την ευρωπαική προοπτική, θα πρέπει να εξεταστoύν εναλλακτικές μορφές σχέσεων και συνεργασιών, πάντα σε καθεστώς αμοιβαιότητας και παραγωγικών σχέσεων. 
 

 

 

γ) Μέλλον των ευρω-ατλαντικών σχέσεων και ασφάλεια

 

Το μέλλον των σχέσεων Ε.Ε. και ΗΠΑ πρέπει να διέπεται από την βασική αρχή ισότιμων και παραγωγικά συνεργαζόμενων εταίρων, προς αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. υποστηρίζει την σταδιακή αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση των διατλαντικών σχέσεων. Οι ρόλοι του ΝΑΤΟ οφείλουν να αναπροσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και ισορροπίες του  μεταψυχροπολεμικού κόσμου, ενώ παράλληλα με το ΝΑΤΟ και τον ΟΑΣΕ οφείλει να εξεταστεί μέσα από διαδικασίες διευρυμένου πολιτικού διαλόγου και η δυνατότητα για ένα μελλοντικό ευρωπαικό συλλογικό σύστημα ασφαλείας.

 

 

 

 

δ) Η οικονομική και πολιτιστική παράμετρος στην Ευρώπη του μέλλοντος

 

Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. υποστηρίζει κάθε διαδικασία που θα προάγει τις κοινές οικονομικές και πολιτιστικές δράσεις των ευρωπαικών χωρών, ως υποστηρικτικών ενεργειών στην οικοδόμηση κοινών πολιτικών προγραμματικών αρχών και δράσεων.

 

 

 

ε) Ευρώπη και λαθρομετανάστευση

 

Η αλόγιστη και ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση θεωρείται πως λειτουργεί αρνητικά και ενδεχομένως συνιστά μελλοντική απειλή για την ευρωπαική οικονομική και δημογραφική συνοχή. Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. θεωρεί πως η παρούσα απαράδεκτη και ανεξέλεγκτη κατάσταση, δεν βοηθά στην ισχυροποίηση της Ευρώπης, αλλά δια της λαθρομετανάστευσης υποβοηθείται η  εξασθένηση των δομών της. Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α  υποστηρίζει την κοινή ευρωπαική υιοθέτηση μιας ρεαλιστικής μεταναστευτικής πολιτικής, προτάσσοντας την νόμιμη και ελεγχόμενη μετανάστευση δια της ποσόστωσης ή όποιας άλλης μεθόδου.

 

 

στ) Ευρωπαικό μέλλον και ενέργεια

 

Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α θεωρεί πως τα ευρωπαικά κράτη οφείλουν να οικοδομήσουν με ειλικρίνεια και ρεαλισμό, ένα ισχυρό διευρωπαικό δίκτυο στην ενέργεια. Αυτό, εάν και εφ’ όσον επιτευχθεί, θα λειτουργήσει σταθεροποιητικά για τις πολιτικές της Ε.Ε. συνολικά, με θετικά αποτελέσματα για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Η ενεργειακή εξάρτηση των ευρωπαικών χωρών από εξω-ευρωπαικές δυνάμεις-τροφοδότες  οφείλει να περιοριστεί στην απολύτως απαραίτητη, έτσι ώστε η Ε.Ε. του μέλλοντος να είναι κατά το δυνατόν ενεργειακά  αυτάρκης.

 

 

 

 

 

ζ) Ε.Ε. - Ρωσία και οι μεταξύ τους σχέσεις

 

Η Ρωσική Ομοσπονδία εκλαμβάνεται από το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. ως αναπόσπαστο κράτος-μέλος του κοινού ευρωπαικού μέλλοντος, αφού από κάθε άποψη συνιστά μέρος της ευρωπαικής κληρονομιάς αλλά και μέρος του σύγχρονου ευρωπαικού πολιτικού,  οικονομικού και αμυντικού status. Ως εκ τούτου, η ενθάρρυνση της περαιτέρω πολυεπίπεδης προσέγγισης και συνεννόησης Ε.Ε. και Ρωσικής Ομοσπονδίας υποστηρίζεται θερμά από το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α.

   

 

 

η)  Το μέλλον των σχέσεων Ε.Ε. – Ισλαμικού κόσμου 

 

Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. υποστηρίζει θερμά την προοπτική ενός διαρκούς και γόνιμου ευρω-ισλαμικού διαλόγου, στην προοπτική της αλληλοκατανόησης και με κύριο στόχο την συνεργασία και την μείωση των ασύμμετρων απειλών που προέρχονται από μουσουλμανικά κράτη, όπως τρομοκρατία και λαθρομετανάστευση. Η ενθάρρυνση πολιτικών που οδηγούν σε προσέγγιση και συνεργασία με τον ισλαμικό κόσμο, κρίνεται όχι απλώς επιθυμητή, αλλά απαραίτητη, προς διασφάλιση σταθερότητας στην Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και τις χώρες του Μαγκρέμπ.

   

 

 

θ)  Ε.Ε. και ευρωπαική προοπτική Τουρκίας 

 

Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. υποστηρίζει την επανεξέταση σε βάθος της μελλοντικής σχέσης Ε.Ε.-Τουρκίας, υπό την προυπόθεση συμμόρφωσης της χώρας αυτής προς το ευρωπαικό κεκτημένο. Προσαρμογή της Τουρκίας στο κεκτημένο αυτό συνεπάγεται συγκεκριμένες δράσεις από πλευράς της, ως προς μια μελλοντική αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής και των εποίκων από την Κύπρο, αποχή από εχθρικές ενέργειες σε βάρος της Ελλάδας σε Αιγαίο-Θράκη, αποδοχή του status στο Αιγαίο όπως αυτό έχει κατοχυρωθεί από διεθνείς συνθήκες και εγκατάλειψη του casus belli απέναντι στην Ελλάδα.

Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. θεωρεί πρόσθετες υποχρεώσεις της Τουρκίας την αποκατάσταση των αδικιών σε βάρος του καθ’ ημάς Ελληνισμού της Ανατολής (Κωνσταντινούπολη, Ίμβρος, Τένεδος, Πατριαρχείο) και συμμόρφωσή της με τα προβλεπόμενα από τη συνθήκη της Λωζάννης. Μόνο κατόπιν αυτών,  μπορεί και πρέπει να ενθαρρυνθεί η ειδική εταιρική ή ό,ποια άλλη σχέση Ε..Ε – Τουρκίας.

Η ένταξη της Τουρκίας ως πλήρους μέλους στην Ε.Ε. θα πρέπει να τύχει εμβριθούς και τεκμηριωμένης  ανάλυσης και πιθανόν αναθεώρησης, ως προς το θετικόν ή μη των επιπτώσεων  για την ευρωπαική οικονομική και δημογραφική συνοχή. Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. εκτιμά ως άκρως αρνητική για τα ευρωπαικά αλλά και τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα μια πλήρη τουρκική ένταξη.

 

  

 

ι) Ε.Ε. και ελληνικά εθνικά  θέματα (κυπριακό, Αιγαίο, Θράκη, Βόρειος Ήπειρος, όνομα FYROM).   

 

Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. εκτιμά πως η εξωτερική πολιτική  Ελλάδος και Κύπρου οφείλει να αναβαθμιστεί σε  πραγματιστική-ρεαλιστική, αποβάλλοντας ιδεαλιστικά σχήματα και σύνδρομα. Απαιτείται εξωστρεφής, πολυδιάστατη και γόνιμη εξωτερική πολιτική, με στοχοθεσία βάθους και διάρκειας. Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. θεωρεί πως η τουρκική απειλή αναβαθμίζεται τη παρόδω του χρόνου και πως ουδέν απέδωσε η πολιτική του κατευνασμού  που υιοθέτησαν και επί χρόνια ασκούν Αθήνα και Λευκωσία. Ως εκ τούτου, ζητείται εξορθολογισμός της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Για τα προς βορράν και ανατολάς προβλήματα με τις γειτονικές χώρες, οφείλει να επιδιώκεται η στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εμπλοκή της Ε.Ε., στη βάση της αλληλεγγύης, του πολιτικού ρεαλισμού αλλά και των πραγματικοτήτων, και πάντα σε συνάρτηση με το Διεθνές Δίκαιο και τις Αρχές του ΟΗΕ.
Ως προς το κυπριακό, το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. πιστεύει σε δίκαιη και βιώσιμη λύση άρρηκτα συνδεδεμένη με το ευρωπαικό κεκτημένο, και δεν νοούνται αποκλίσεις από αυτό. Η τουρκοκυπριακή μειονότητα δικαιούται όλα όσα το Διεθνές Δίκαιο περί μειονοτήτων
προβλέπει. Διαρκούσης ή και απούσης στο μέλλον της τουρκικής απειλής, Ελλάδα και Κύπρος ως κράτη ομοεθνή, οφείλουν να εργαστούν για την σε βάθος χρόνου επίτευξη στρατηγικής σύζευξης, με αιχμή την κοινή άμυνα και την οικονομία. Πανεθνικός στόχος οφείλει να είναι μια κοινή και ενισχυμένη γεωπολιτική παρουσία Αθήνας και Λευκωσίας στην ανατολική Μεσόγειο.
Ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις: Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. διαπιστώνει με λύπη του πως σε καμμία παραχώρηση, έστω και ελάχιστη, δεν προχώρησε η Άγκυρα μέχρι σήμερα, παρά την άνευ όρων στήριξη της Αθήνας στην ευρωπαική προοπτική της γείτονος. Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να αναπροσαρμόσουν την στρατηγική τους, με νέους και αναβαθμισμένους τακτικούς σχεδιασμούς. Μεγίστη δυνατή παραχώρηση προς την Άγκυρα, θα συνιστούσε μια πιθανή μελλοντική ελληνική  συναίνεση σε εταιρική όσο και ειδική ευρω-τουρκική σχέση. Αυτό όμως μόνον εφ’ όσον η Τουρκία απέχει στο μέλλον από προκλήσεις και αμφισβητήσεις στο Αιγαίο, άρει το casus belli εναντίον της Ελλάδος, αποχωρήσει στρατιωτικά και εποικιστικά από την Κύπρο στα πλαίσια συνολικής λύσης και εφαρμόσει τα από τις συνθήκες προβλεπόμενα για το Πατριαρχείο και τον Ελληνισμό της καθ’ ημάς Ανατολής (Κωνσταντινούπολη, Ίμβρος, Τένεδος). Επιπλέον, ελληνική συναίνεση σε μελλοντική ειδική εταιρική σχέση Ε.Ε.-Τουρκίας, θα προυποθέτει περιορισμό του ρόλου του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής στα διπλωματικώς παραδεκτά και αποδεκτά.
Για την εμπλοκή με τη FY.RO.M. το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. επιθυμεί την διμερή συνεννόηση στη βάση αμοιβαία αποδεκτής λύσης για ένα όνομα και για όλες τις χρήσεις, μη λησμονώντας ότι υπάρχει κόκκινη γραμμή όπως αυτή διαμορφώθηκε στο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών. Στα πλαίσια μιας πιθανής μελλοντικής διευθέτησης, η γειτονική χώρα οφείλει να εγκαταλείψει κάθε μορφή αλυτρωτισμού και διεκδικήσεων σε βάρος της ελληνικής Μακεδονίας.
Για τις ελληνο-αλβανικές σχέσεις, η ελληνική πλευρά οφείλει να απαιτήσει  την ουσιαστική αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου και επανόρθωση των σε βάρος της διαπραχθεισών αδικιών, ως πρωταρχική προυπόθεση για σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας.

     

 

 

 

14.09.2017: Ο ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ (ΠΗΓΗ: ΤasTV/Πέλλα)
27.09.2017: Ο Καθηγ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ
You are here: Home Πλαίσιο Αρχών